ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Identiteit
Ana Dyla
Lageweg 25
3815 VC Amersfoort | Nederland
KVK nummer 55598412
BTW nummer NL198803394B01
Emailadres: info@anadyla.com


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ana Dyla zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing (vanaf nu Voorwaarden).
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ana Dyla worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ana Dyla ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Ana Dyla zijn vrijblijvend en Ana Dyla behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ana Dyla. Ana Dyla is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ana Dyla dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling, via iDEAL of met Paypal (creditcard van VISA, Mastercard en American Express). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Ana Dyla.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Ana Dyla bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ana Dyla.
4.6 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 5. Levering
5.1 De door Ana Dyla opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 3 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Ana Dyla u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Ana Dyla over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ana Dyla verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ana Dyla geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Retourneren / Herroepingsrecht
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ana Dyla daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per email kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ana Dyla de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering aan Ana Dyla te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. Retour zenden is op eigen risico en de kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.
8.4 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer door middel van het sturen van een e-mail naar info@anadyla.com waarin hij ten minste vermeld:
- de reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht
- het ordernummer van de order waarop de herroeping van toepassing is.

Artikel 9. Verplichtingen Ana Dyla bij herroeping
9.1 Als Ana Dyla de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 De ondernemer vergoedt de betaling van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het product retour is ontvangen door de ondernemer. Eventuele verzendkosten worden enkel vergoed indien de order in zijn geheel retour wordt verzonden.
9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Garantie
10.1 Ana Dyla garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
10.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, dient u binnen redelijke termijn na ontdekking van het gebrek, Ana Dyla schriftelijk (per email) op de hoogte te stellen. Op verzoek kunt u dan het artikel retour zenden en zullen wij het artikel inspecteren, mits het gebrek valt onder de garantie, zal naar keuze van Ana Dyla, het artikel vervangen worden of zorgdragen voor herstel.
10.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ana Dyla, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.
10.4 De garantietermijn bedraagt zes (6) maanden.

Artikel 11. Bestellingen / communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ana Dyla, dan wel tussen Ana Dyla en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ana Dyla, is Ana Dyla niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ana Dyla.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ana Dyla ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ana Dyla gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ana Dyla kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Diversen
13.1 Indien u aan Ana Dyla schriftelijk opgave doet van een adres, is Ana Dyla gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ana Dyla schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Wanneer door Ana Dyla gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ana Dyla deze Voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ana Dyla in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ana Dyla vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Ana Dyla is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
14.3Ana Dyla is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 15. Auteursrecht
Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn rust auteursrecht.

Stay up to date with our newsletter!

 

GET 15% OF ON YOUR FIRST PURCHASE!

Ana Dyla sustainable jewellery and honest lifestyle belonings for conscious and joyful living.

Enter your email below to stay up to date and be the first to know about new collections, discounts and everything on ANA DYLA.
We promiss you not to spam.

You have Successfully Subscribed!